به این میگن یه سورپرایز واقعی

به این میگن یه سورپرایز واقعی

یک پیرمرد امریکائی که بشدت به همسرش عشق می ورزد؛ تصمیم گرفت برای سالگرد 50 مین سال ازدواجش برای همسرش یک سورپرایز اساسی ترتیب بدهد. برای این منظوربه یکی از شرکتهای بزرگ تبلیغاتی مراجعه نموده و سفارش داد تا پیغامی به همین منظور بروی یک بیلبورد در یکی از شلوغ ترین ازاد راه های شهر”سن فیلیپ”به نمایش بگزارد. او خواست علاوه بر همسرش همه مردم شهر بدانندکه چقدر همسرش را دوست دارد.
او برای اینکه همسرش را متوجه این کار کندبا یکی ازدوستان پلیس هماهنگ کرد که وقتی او و همسرش به نزدیکی تابلو رسیدند؛ خودرو انها را به منظور تخلف متوقف نموده و به بررسی مدارک انها بپردازد که ازاین طریق همسرش قطعا متوجه این بیلبورد خواهدشد.
اتفاقا همین طور هم شد و همسرش متوجه این قضیه شد و در همین هنگام پیرمرد قصه ما با تقدیم دسته گلی به همسرش برای 50 مین بار ازاو تقاضای ازدواج نمود.
برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به فهمیدن

4 بازدید کل, 2 بازدید امروز

×