10قانون کلی برای زندگی

10قانون کلی برای زندگی

  • قانون یکم:به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید. باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.
  • قانون دوم:در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد.
  • قانون سوم:اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
  • قانون چهارم:درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.
  • قانون پنجم:آموختن پایان ندارد.
  • قانون ششم:قضاوت نکنید،غیبت نکنید،ادعا نکنید،سرزنش نکنید،تحقیرو مسخره نکنید و گرنه سرتان می آید.
  • قانون هفتم:دیگران فقط آینه شما هستن.
  • قانون هشتم:انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نیاز رادر اختیاردارید.
  • قانون نهم:جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید،گوش بدهید و اعتماد کنید.
  • قانون دهم:خیر خواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.

221 total views, 1 views today

×